Filter je keuze

Filtertype:

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, alle handelingen en alle Overeenkomsten van welke aard dan ook tussen TOPS Luchtfilters B.V., gevestigd Platinastraat 34, 6031 TW Nederweert, hierna te noemen TOPS Luchtfilters en haar cliënten c.q. opdrachtgevers, hierna te noemen wederpartij.

1.2. Afwijkende voorwaarden zijn voor TOPS Luchtfilters slechts bindend voor zover TOPS Luchtfilters zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.

Offertes

2.1. Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een geldigheidsduur is vermeld.

Totstandkoming overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt eerst tot stand wanneer deze door TOPS Luchtfilters binnen 14 dagen nadat de opdracht is ontvangen is bevestigd, dan wel door TOPS Luchtfilters met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

3.2. Mondelinge aanbiedingen of toezeggingen binden TOPS Luchtfilters niet, tenzij zij door TOPS Luchtfilters binnen 10 dagen zijn bevestigd.

3.3. TOPS Luchtfilters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vergissingen en/of onjuist- heden in opdrachten die eventueel ontstaan doordat opdrachten niet schriftelijk aan TOPS Luchtfilters zijn verstrekt.

Wijzigingen

4.1. Alle wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht worden op basis van nacalculatie aan de wederpartij in rekening gebracht.

4.2. Alle wijzigingen moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan TOPS Luchtfilters kenbaar worden gemaakt, worden wijzigingen mondeling of telefonisch kenbaar gemaakt dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen geheel voor de wederpartij.

4.3.Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat een eventueel overeengekomen fatale leveringstermijn wordt overschreden, TOPS Luchtfilters is hier niet voor aansprakelijk.

Prijzen

5.1. Al onze prijzen zijn in Euro’s.

5.2. De prijzen gelden voor levering vanuit vestiging Nederweert en exclusief verpakking, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk, anders overeengekomen.

5.3. Alle overeenkomsten worden door TOPS Luchtfilters gesloten onder de voorwaarden dat de prijzen te allen tijde, doch nimmer binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, zonder voorafgaande kennisgeving door TOPS Luchtfilters gewijzigd kunnen worden.

5.4. Iedere onuitgevoerde opdracht of gedeelte daarvan zal tegen de gewijzigde prijzen worden uitgevoerd, behoudens het recht van de wederpartij om de bij de in boven- staand artikel genoemde wijzigingen nog niet uitgevoerde opdrachten of gedeelten daarvan, binnen 8 dagen na datum van kennisgeving van de wijziging aan de weder- partij, schriftelijk te annuleren.

Levertijden

6.1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient TOPS Luchtfilters derhalve in gebreke gesteld te worden.

6.2. De door TOPS Luchtfilters opgegeven levertijden vangen aan op het laatste van de navolgende tijdstippen: a. de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.

b.   de dag van ontvangst door TOPS Luchtfilters van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens.

c.    de dag van ontvangst van de eventueel overeengekomen gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling dan wel de geëiste zekerheidstelling.

Overmacht

7.1. In geval van overmacht is TOPS Luchtfilters gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst tijdens de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat TOPS Luchtfilters tot enig schadevergoeding gehouden is.

7.2. TOPS Luchtfilters zal zich onder andere kunnen beroepen op overmacht wanneer zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen ten gevolge van staking, uitsluiting, brand, belemmeringen in het verkeer, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeidskrachten, mobilisatie, oorlog, invoer- of uitvoerbelemmeringen, regeringsmaatregelen of andere belemmerende omstandigheden buiten toedoen van TOPS Luchtfilters, ook al zouden genoemde omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar geacht kunnen worden.

Levering

8.1. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied ter plaatse van de vestigingsplaats van TOPS Luchtfilters.

8.2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment, waarop de zaken het magazijn van TOPS Luchtfilters verlaten dan wel ter beschikking worden gesteld aan de wederpartij, op dat moment gaan alle risico’s op de wederpartij over. Indien na het ter beschikking stellen van de zaken aan de wederpartij geen afname plaatsvindt is TOPS Luchtfilters gerechtigd deze voor rekening van de wederpartij te doen opslaan en betaling te verlangen.

8.3. Bij levering af vestigingsplaats van TOPS Luchtfilters reizen de zaken voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien door TOPS Luchtfilters franco is verkocht.

8.4. Indien de wederpartij de zaken niet binnen de overeengekomen leveringstermijn afneemt is TOPS Luchtfilters, na het verstrijken van de redelijke termijn, in de vooraf- gaande ingebrekestelling, gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen. In dat geval is de wederpartij gehouden tot betaling van als gevolg hiervan door TOPS Luchtfilters te lijden schade.

Eigendomsvoorbehoud

9.1. Alle door TOPS Luchtfilters geleverde zaken blijven haar eigendom zolang de wederpartij niet al hetgeen bij TOPS

Luchtfilters uit hoofde van de met betrekking tot die zaken gesloten overeenkomst verschuldigd is geworden volledig heeft betaald. Dit heeft tot gevolg dat het de wederpartij tot aan de volledige betaling is verboden om de zaken aan derden in pand te geven, tot zekerheid over te dragen of op welke wijze dan ook te vervreemden of bezwaren, doch is hij bevoegd in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening de zaken aan te wenden. Elke vordering, die TOPS Luchtfilters op de wederpartij heeft, is bij overtreding hiervan terstond opeisbaar.

9.2. Indien de wederpartij zijn betaling- en/of andere verplichtingen jegens TOPS Luchtfilters niet nakomt, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, in liquidatie treedt, ontbonden wordt of overlijdt, zijn onder curatelenstelling is aangevraagd dan wel beslag op zijn zaken of vorderingen is gelegd, is TOPS Luchtfilters steeds zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd op de door haar geleverde zaken zonder rechterlijke tussenkomst, op kosten en voor risico van de wederpartij weg te halen van de plaats waar deze zich bevinden zonder dat voor het betreden van die plaats een gerechtelijke maatregel nodig zal zijn, en bedoelde zaken onder zich te houden, totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens TOPS Luchtfilters zal hebben voldaan en heeft TOPS Luchtfilters het recht om de gesloten overeenkomst(en), en voor zover niet uitgevoerd als ontbonden te beschouwen en volledige schadevergoeding te vorderen.

Reclames

10.1. Reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken. De wederpartij die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden. Aan de termijn van 8 dagen zal de wederpartij niet worden gehouden indien deze termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

10.2. Reclame geeft de wederpartij nimmer het recht de betalingen te weigeren dan wel geheel of gedeeltelijk op te schorten.

10.3. Indien reclame door TOPS Luchtfilters als gerechtvaardigd beoordeeld wordt volgt, ter keuze van TOPS Luchtfilters, creditering dan wel hernieuwde levering of reparatie.

10.4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOPS Luchtfilters mogen geen zaken worden geretourneerd. Na schriftelijke toestemming zullen de zaken aan TOPS Luchtfilters kunnen worden toegezonden.

Betalingscondities

11.1. Voor zover niet anders overeengekomen dienen betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, te onzen kantore dan wel op een van de door ons aan te wijzen rekeningen.

11.2. Indien door TOPS Luchtfilters en wederpartij een betalingskorting is overeengekomen, vervalt deze, als de wederpartij niet binnen de gestelde termijn de facturen betaald.

11.3. De betalingstermijn in artikel 11.1. dient men als fatale termijn aan te merken, zodat, indien de wederpartij niet binnen deze termijn voldoet, hij geacht wordt van rechtswege in verzuim te zijn door enkele overschrijding van de betalingstermijn. TOPS Luchtfilters zal, onverminderd de haar toekomende rechten, de wettelijke rente in rekening brengen over de achterstallige termijnen of betalingen. De rente zal worden berekend over elke maand of gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de vervaldag(en).

11.4. De wederpartij die het door hem verschuldigde niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft voldaan en door TOPS Luchtfilters tot betaling is gesommeerd, is verplicht, indien TOPS Luchtfilters de vordering uit handen heeft gegeven, ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten 15% van het nog door de wederpartij verschuldigde te betalen.

11.5. TOPS Luchtfilters behoudt zich het recht voor om bij grote leveringen, zulks ter haar beoordeling, en indien bij TOPS Luchtfilters gerede twijfel bestaat omtrent het vermogen van de wederpartij tot betaling, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te eisen en/of te eisen van de wederpartij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verdere betalingsverplichtingen. Zolang de geëiste zekerheid niet is gesteld, is TOPS Luchtfilters niet tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst verplicht.

Garantie

12.1. TOPS Luchtfilters garandeert dat de goederen ongebruikt gedurende twaalf maanden na levering zullen functioneren in overeenstemming met hun specificatie. Verder strekkende garantie wordt door TOPS Luchtfilters niet verleend. De garantieverplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de levering redelijkerwijs niet waarneembaar waren.

12.2. Bij gelegitimeerde aanspraken op garantie geldt dat:

(i) TOPS Luchtfilters zich verbindt voor zijn rekening de gebreken te herstellen of de gebrekkige goederen te vervangen, een en ander steeds ter vrije keuze van TOPS Luchtfilters.

(ii) De garantie geldt vanaf het moment van levering van de goederen tot aan het einde van de overeengekomen periode, mits door de wederpartij steeds aan al diens verplichtingen ingevolge de overeenkomst met TOPS Luchtfilters is voldaan en met dien verstande dat de garantie vervalt indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TOPS Luchtfilters door de wederpartij of derden wijzigingen worden aangebracht in het geleverde of daaraan werkzaamheden (onderhoud daaronder mede begrepen) worden verricht.

(iii) Geen beroep op de garantie kan worden gedaan bij:

– onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door de wederpartij.

– het niet opvolgen van gebruiksaanwijzingen of instructievoorschriften van de wederpartij.

– gebreken welke ontstaan door normale slijtage en bij ongelukken of onheil zoals brand, waterschade, aardbevingen, etcetera.

– de toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift betreffende de aard of de kwaliteit van de toegepaste zaken of werkwijzen.

– zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op instructie van of namens de wederpartij toegepast, evenals van door of namens de wederpartij aangeleverde zaken.

12.3. De garantie is te allen tijde beperkt tot herstel of vervanging en niets meer dan dat.

12.4. De wederpartij moet TOPS Luchtfilters in alle gevallen adequate gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking of levering opnieuw uit te voeren, bij gebreke waarvan de aanspraken van de wederpartij komen te vervallen.

Aansprakelijkheid

13.1.  In geval van een overeenkomst tussen TOPS Luchtfilters en een wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is TOPS Luchtfilters niet aansprakelijk voor enige door de wederpartij geleden of te lijden schade, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens TOPS Luchtfilters.

13.2. De aansprakelijkheid van TOPS Luchtfilters – uit welke hoofde dan ook – is beperkt tot het bedrag dat onder de door TOPS Luchtfilters afgesloten verzekering tot uitkering komt.

13.3. Indien geen uitkering op grond van een verzekering plaatsvindt, geldt dat de aansprakelijkheid is beperkt tot de waarde van de prestatie (excl. btw) in de nakoming waarvan TOPS Luchtfilters tekort is geschoten en voorts met dien verstande dat TOPS Luchtfilters niet aansprakelijk is voor indirecte schade zoals gederfde omzet/winst, gemiste kansen, immateriële schade en aantasting van de goede naam.

13.4. Iedere vordering tot voldoening van schadevergoeding ten opzichte van TOPS Luchtfilters vervalt door het verloop van 12 maanden, tenzij voordien een dagvaarding is uitgebracht. De vervaltermijn begint op de dag volgend waarop de wederpartij met de schade bekend is geworden of redelijkerwijs had kunnen zijn.

13.5. Aansprakelijkheidsbeperkende of uitsluitende bedingen welke door derden aan TOPS Luchtfilters kunnen worden tegengeworpen kunnen in dezelfde mate ook door TOPS Luchtfilters aan de wederpartij worden tegengeworpen.

Geschillen

14.1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen tussen de wederpartij en TOPS Luchtfilters welke niet in der minne worden geregeld, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van TOPS Luchtfilters worden berecht, tenzij de wederpartij binnen 1 maand kiest voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Depot

15.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr. 60526009.

Of download hier de algemene voorwaarden.